Regulamin konkursu na najlepszy tekst na Blogu

[list=1]

Organizatorem Konkursu jest Blomedia.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Arabskiej 7, 03-977 Warszawa (“Organizator”).

Sponsorem nagród w konkursie jest EURO-net Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa.[/list]

Nagrody w konkursie

[list=1]

Głównymi nagrodami w konkursie są smartfony LG G2 (2 sztuki) o wartości 2199 zł każdy. Dodatkowmi nagrodami w konkursie są drukarki mobilne LG Smart Mobile Printer PD233 (5 sztuk) o wartości 589 zł każda.
[/list]

Czas trwania konkursu

[list=1]

Konkurs rozpoczyna się 21 listopada 2013 roku o godzinie 0.01 i trwa do 30 stycznia 2014 roku do godziny 23.59. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany czasu trwania Konkursu bez podawania przyczyny. Uczestnicy mogą zamieszczać teksty na blogach przez cały czas trwania konkursu a także po jego zakończeniu.
[/list]

Zgłoszenie konkursowe

[list=1]

Żeby wziąć udział w Konkursie należy założyć Blog wysyłając zgłoszenie na adres: redakcja@komorkomania.pl. i zamieścić na nim co najmniej jeden tekst. W zgłoszeniu muszą znaleźć się: imię i nazwisko oraz zdjęcie pełniące funkcję awatara.
[/list]

Uczestnicy konkursu

[list=1]

Uczestnikami Konkursu są osoby, które założą Blog na stronie Komorkomania.plUczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora, ani członkowie ich najbliżej rodziny.Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne będzie przesłanie pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów prawnych dotyczącej uczestnictwa w Konkursie.
[/list]

Zasady konkursu

[list=1]

Każdy Uczestnik ma możliwość dodawania wpisów, które będą wyświetlać się na jego osobistym Blogu. Spośród dodanych przez Uczestników tekstów Jury w skład którego wejdą pracownicy BLomedia będzie wybierać najlepsze, które będą umieszczane na stronie głównej Komorkomania.plRaz na dwa tygodnie najlepszy tekst spośród materiałów Uczestników umieszczonych na stronie głównej będzie nagradzany drukarką LG Smart Mobile Printer . Raz w miesiacu (w grudniu i styczniu) Jury wybierze najlepszy z nagrodzonych tekstów, a jego autor otrzyma telefon LG G2. O przyznaniu nagród decyduje Jury. Jury będzie brało pod uwagę: zgodność publikacji z profilem Komorkomania.pl, jej jakość i poprawność oraz dobór tematu.W konkursie biorą udział wszystkie dodane przez Uczestników teksty, jednak największe szanse na wygraną mają oryginalne publikacje, zwierające opinie na temat urządzeń mobilnych, będące komentarzem do bieżących wydarzeń z branży mobilnej lub zawierające analizę i komentarz do aktualnych informacji dotyczących rynku operatorów, producentów sprzętu, akcesoriów i technologii mobilnych.Jury będzie brało pod uwagę liczbę kliknięć w przyciski Lubię To na stronach tekstów dodanych przez Użytkowników i ocenę Internautów komentujących teksty Użytkoników, ale nie są to kryternia decydujące o przyznaniu nagrody. W Konkursie biorą udział włącznie teksty opublikowane. Nie będą brane pod uwagę teksty zapisane w brudnopisie.
[/list]

Prawa autorskie

[list=1]

Uczestnicy Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadczają, że mają wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do opublikowanych tekstów i zdjęć, a także, że wszystkie osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku.Uczestnicy upoważniają Organizatora do nieodpłatnego i nieograniczonego czasowo korzystania z umieszczonych na Blogach materiałów w ramach należących do Blomedia mediów. W przypadku pojawienia się ze strony osób trzecich ewentualnych roszczeń wynikających z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestnika, Uczestnik zobowiązany będzie, jako osoba wyłącznie odpowiedzialna,
do pokrycia wszelkich szkód oraz roszczeń odszkodowawczych.Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia tekstów lub Blogów, których autorzy naruszyli prawa autorskie lub inne prawa osobiste osób trzecich.
[/list]

Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie nagród

[list=1]

Informacje o Uczestnikach Konkursu, którzy zostali nagrodzeni drukarką LG Photo Smart będą publikowane na stronie Komorkomania.pl w dniach: 29.11.2013 (data została zmieniona), 20.12.2013, 03.01.2014, 17.01.2014, 31.01.2014.Szansę na wygraną ma każdy Uczestnik, który opublikował teksty na blogu najpóźniej o godzinie 23.59 dzień przed ogłoszeniem wyników. Informacje o Uczestnikach Konkursu, którzy zostali nagrodzeni smartfonem LG Photo Smart będą publikowane na stronie Komorkomania.pl w dniach: 31.12.2014, 31.01.2014.Nagrodzeni Uczestnicy muszą wysłać dane adresowe, na które będzie wysłana nagroda na adres e-mail: redakcja@komorkomania.pl nie później niż 14 dni od daty opublikowania informacji o wygranej na blogu Komorkomania.pl.Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu, jeśli dane adresowe nie zastaną wysłane w określonym w Regulaminie terminie. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się osobiście. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów ogłaszania informacji o zwycięzcach konkursu.
[/list]

Postanownienia końcowe

[list=1]

Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora.Organizator może wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie tekst, który nie będzie spełniał zasad niniejszego regulaminu lub innych dodatkowych ogłoszonych przez Organizatora, będzie obraźliwy dla osób trzecich, nie będzie zgodny z profilem Komorkomania.pl i/lub będzie rażąco naruszał zasady Netykiety. Decyzje Jury podejmowane większością głosów będą ostateczne i niepodważalne. Żadne odwołania nie zostaną uwzględnione.Podatek od wygranej odprowadzają Zwycięzcy.Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu oraz do wprowadzania zmian w zasadach i regulaminie Konkursu podczas jego trwania.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
[/list]