Regulamin Konkursu „Poranek w obiektywie”

I. Organizator Konkursu
1. Organizatorem Konkursu jest Blomedia.pl sp. z o.o. mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Arabskiej 7 03-977 NIP 113-286-21-53 („Organizator”).

II. Warunki uczestnictwa

2. Uczestnikiem może być tylko i wyłącznie osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób, do drugiego stopnia pokrewieństwa.
4. Warunkiem udziału w Konkursie jest:
1) Zgłoszenie pracy w postaci dodania pracy jednym ze sposobów, oznaczając ją hashtagiem „#poranekwobiektywie”:

-Facebook
-Twitter
-Instagram

5. Przystępując do konkursu Uczestnik Konkursu potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
6. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika Konkursu zgody na treść niniejszego regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Administratorem zbioru danych osobowych Uczestników Konkursu jest NextWeb Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Stanów Zjednoczonych 26a, 03-964 Warszawa. Celem przetwarzania tych danych będzie przeprowadzenie Konkursu i wydanie nagrody.
7. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

III. Zasady konkursu

8. W czasie trwania Konkursu jeden Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
9. Zwycięzcami Konkursu zostają Uczestnicy wybrani przez Jury złożone z pracowników Blomedia. Wskazaniem dla Jury może być ilość polubień (oznaczenia “Like”) prac Uczestników.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu oraz do wprowadzania zmian w zasadach i regulaminie Konkursu podczas jego trwania.
12. W przypadku naruszenia Regulaminu Konkursu Organizator może wykluczyć uczestnika na każdym etapie Konkursu. Decyzja o wykluczeniu jest ostateczna.
13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez Uczestników Konkursu .
14. Zgłaszając pracę, Uczestnik zaświadcza że praca a także jej poszczególne elementy są zwolnione z praw osób trzecich.
15. Zgłaszając pracę, Uczestnik zrzeka się praw autorskich do pracy.

IV. Miejsce przeprowadzenia Konkursu

16. Miejscem przeprowadzenia konkursu jest strona „mojporanek.komorkomania.pl”

V. Czas przeprowadzenia konkursu

17. Konkurs rozpoczyna się w dniu jego ogłoszenia, to jest: 30.04.14
18. Konkurs kończy się w dniu: 31.05.14

VI. Sposób i termin ogłoszenia wyników

19. Wyniki Konkursu opublikowane będą w terminie do 14 dni od dnia zakończenia Konkursu.

VII. Nagrody

20. Nagrody będą rozdawane w 3 etapach:

1. I etap – w dniach 07.05, 14.05, 21.05 oraz 28.05 zostaną przyznane nagrody: akcesoria do telefonów.
3. II etap – na zakończenie konkursu zostaną przyznana nagrody za najlepsze prace konkursowe - smartfony.
21. Nagrodami w konkursie są:
1) Akcesoria do telefonów komórkowych.
2) Sony Xperia Z1.
3) LG G2 mini.
4) Nagroda niespodzianka.
22. Zwycięzcy Konkursu zostaną o wygranej poinformowani przez Organizatora drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości w serwisie odpowiednim do zgłoszenia pracy konkursowej. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
23. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody rzeczowe. Rezygnacja z części Nagrody oznacza rezygnację z całości Nagrody.
24. W przypadku niepodania przez Zwycięzcę danych niezbędnych do przekazania Nagród lub braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą bądź niemożności przekazania Nagród z przyczyn leżących po stronie Zwycięzcy w terminie 7 dni od daty podjęcia próby ich przekazania, Nagroda przepada. Po upływie ww. okresu Nagroda decyzją Organizatora zostanie przekazana kolejnemu Uczestnikowi Konkursu, który spełnia kryteria Zwycięzcy.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy lub ewentualne problemy techniczne związane z doręczeniem korespondencji e-mail, leżące po stronie operatorów systemów informatycznych, telefonicznych, dostawców usług internetowych albo siły wyższej.
26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w doręczeniu lub brak doręczenia przez operatorów systemów informatycznych, telefonicznych i kurierskich wiadomości przesyłanych przez Uczestników i wysyłanych do Uczestników w tym również za niedoręczenie przesyłek wynikających z błędnego podania przez Uczestnika adresu lub zmianę tego adresu albo wynikających z siły wyższej.
27. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
28. Podatek od wygranej odprowadza Zwycięzca.

VIII. Reklamacje

29. Uczestnik Konkursu, który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Konkursie zostały naruszone, ma prawo zgłosić do Organizatora reklamację, na adres: Blomedia sp. z o.o. ul. Arabska 7 03-977.
30. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni roboczych, przy czym osoba składająca reklamację otrzyma odpowiedź pisemną na adres wskazany w reklamacji.

IX. Postanowienia końcowe

31. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
32. Wszelkie spory wynikłe z uczestnictwa w Konkursie będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim przez Sąd właściwy dla siedziby pozwanego.