Regulamin akcji "Testerzy Samsung Galaxy Tab A"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu na serwisie Komórkomania („Strona konkursowa”) jest Blomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. 3 Maja 12 w Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000448461, o kapitale zakładowym w wysokości 3 275 000,00 PLN (“Organizator”).
2. Fundatorem nagród jest ”) jest Blomedia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. 3 Maja 12 w Warszawie zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy pod numerem 0000448461, o kapitale zakładowym w wysokości 3 275 000,00 PLN (zwana dalej "Fundatorem").

3. Konkurs składa się z dwóch etapów, opisanych poniżej
i. I etap w dniach [06.07.2015] - [16.07.2015], polegający na wyłonieniu na podstawie odpowiedzi Uczestników 10 testerów
ii. II etap w dniach [22.07.2015] - [31.07.2015] polegający na ocenie przesłanych przez Uczestników - testerów opinii na temat produktu Fundatora

4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy (tj. nadesłać dowolną ilość odpowiedzi lub opinii zwanych dalej łącznie „Praca konkursową”), z tym zastrzeżeniem, że może otrzymać tylko jedną nagrodę.
5. Uczestnik nadsyłając Pracę konkursową, zaświadcza, że ma do niej pełne prawa (dotyczy to wszystkich elementów Pracy konkursowej.) a jej korzystanie przez Organizatora lub Fundatora nie będzie naruszało praw lub interesów osób trzecich, chronionej tajemnicy lub zobowiązania.
6. Przed wzięciem udziału w Konkursie Uczestnik powinien zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu przez Organizatora, w tym w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem przy wykorzystywaniu elektronicznych narzędzi umożliwiających porozumiewanie się na odległość (e-mail) zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).
7. Komisja kwalifikacyjna lub Jury może wyłączyć z uczestnictwa w Konkursie pracę, która nie będzie spełniała zasad niniejszego Regulaminu lub gdy treść Pracy narusza prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne oraz prawa osób trzecich.

II. Zasady I etapu Konkursu

8. I etap Konkursu trwa od dnia [06.07.2015] - [16.07.2015], do godziny 23:59.
9. Zadaniem Uczestników I etapu Konkursu jest:
a) wykonać zadanie konkursowe, polegające na przygotowaniu recenzji dowolnego urządzenia mobilnego w formie tekstu, galerii z opisem bądź wideo.
b) i przesłać do Organizatora zadania pracę (zwana jest dalej "Odpowiedzią") za pośrednictwem maila „konkurs@komorkomania.pl”;
c) wyrazić zgodę na uczestnictwo w Konkursie na warunkach wskazanych w Regulaminie;
d) wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym w celu realizacji Konkursu, w tym w celu kontaktu z Uczestnikiem we wszystkich sprawach związanych z Konkursem za pośrednictwem adresu e-mail podanego przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym, a także realizacji przesyłek przedmiotu testu lub nagrody.
10. Komisja Konkursowa dokona oceny Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników i wybierze 10 (słownie: dziesięciu) Uczestników, którzy wezmą udział w Teście (zwanych dalej "Testerem"). Dokonując wyboru Testerów Jury będzie oceniać poziom merytoryczny i językowy oraz pomysłowość Odpowiedzi nadesłanych przez Uczestników.
11. Uczestnik wybrany na Testera przez Jury otrzyma od Organizatora powiadomienie o zaproszeniu do testu. Powiadomienia zostaną rozesłane drogą elektroniczną na podany przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym adres e-mail do dnia 20.07.2015 r.
12. Produkty do testów dostarcza Fundator.
13. Organizator roześle przedmioty Testów do Testerów pocztą lub pocztą kurierską do dnia 22.07.2015 r.

Zasady II etapu Konkursu:

14. II etap Konkursu trwa od dnia [22.07.2015] - [31.07.2015] do godziny 23:59.
15. Tester po otrzymaniu i korzystaniu z przesłanego przedmiotu testu
prześle swoją opinię o produkcie oraz opcjonalnie zdjęcia do niej (zwane łącznie dalej „Opinia”) do dnia 20.05.2015 r.: na adres mailowy konkurs@gadzetomania.pl gdzie w tytule wiadomości wpisuje: [swoje imię i nazwisko, Testuj Galaxy Tab A]. Maksymalny rozmiar Odpowiedzi nie może przekroczyć 5000 znaków.
16. Tester może przesłać nieograniczoną ilość Opinii.
17. W przypadku, gdy Tester nie wykona zobowiązań określonych w pkt. 17 Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji Testera. W takiej sytuacji Tester zobowiązany jest do natychmiastowego zwrotu Fundatorowi otrzymanego do testowania produktu.

20. Przesyłając Opinię, w zamian za możliwość wzięcia udziału w Konkursie, w tym otrzymania nagrody, Uczestnik oświadcza, że:
i. udziela bezterminowo niewyłącznej zgody na użytkowanie jego Opinii przez Organizatora i Fundatora następujących polach eksploatacji:
1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu Opinii, wprowadzania Opinii do pamięci komputera,
2. wprowadzania Opinii do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
3. łączenie z innymi utworami lub podział na części,
4. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
5. w zakresie rozpowszechniania Opinii w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Opinii w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.
ii. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej i nieograniczonej w czasie zgody na użytkowanie jego Odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji:
1. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionej Odpowiedzi, wprowadzania Odpowiedzi do pamięci komputera,
2. wprowadzania Odpowiedzi do własnych baz danych, bądź w postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów,
3. łączenie z innymi utworami lub podział na części,
4. wykorzystywanie komercyjne i niekomercyjne, w tym dla celów handlowych, reklamowych, promocyjnych i marketingowych,
5. w zakresie rozpowszechniania Odpowiedzi w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Odpowiedzi w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu lub innych sieci komputerowych, sieci telefonii komórkowych oraz w jakikolwiek inny sposób, w tym przy pomocy przekazu telekomunikacyjnego lub satelitarnego.

iii. udziela zgody na publikację Odpowiedzi na warunkach opisanej powyżej licencji z notą autorską obejmującą jego imię i nazwisko.

IV. Rozwiązanie Konkursu

21. Wyłonienia Testerów wskazanych w pkt. 10 Regulaminu powyżej dokona Jury Konkursu do dnia 03 sierpnia 2015 r.
22. Zadaniem Jury będzie w szczególności:
a. nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
b. wyłonienie Testerów i Zwycięzców
c. rozpatrywanie reklamacji uczestników.
23. Informacje o osobach Testerów tj. imię nazwisko opublikowane zostaną na Stronie konkursowej w ciągu trzech dni roboczych od daty wyłonienia Testerów i Zwycięzców.
24. O przyznaniu nagród Zwycięzcy zostaną powiadomieni e-mailem w ciągu trzech dni od daty ich wyłonienia, na adres podany przez nich w formularzu rejestracyjnym. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagrody, w przypadku niespełniania przez Uczestnika warunków wskazanych w Regulaminie.
25. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się osobiście. Nagrody przesłane zostaną laureatom na koszt Organizatora w okresie 14 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.

V. Nagrody

26. Nagrodą w Konkursie dla Testerów spełniających wszystkie warunki wskazane w Regulaminie są dwa tablety Samsung Galaxy Tab A, otrzymany przez Testera w ramach Konkursu do testowania („Nagroda”).
27. Uczestnik Konkursu ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
28. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę lub na jej równowartość pieniężną. W odniesieniu do Nagród, których wydanie spowoduje powstanie obowiązku podatkowego, Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną, która zostanie odprowadzana na poczet podatku dochodowego.
29. Do testów zostanie przez Fundatora przekazane 10 (słownie: dziesięć) Samsung Galaxy Tab A Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu Nagrody na osoby trzecie.
30. Uczestnik, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.
31. Każdy ze Zwycięzców ma obowiązek współpracować z Organizatorem w celu wydania Nagrody lub przekazania produktu do testowania, w szczególności do podania danych niezbędnych do przekazania produktu. Organizator informuje, że brak takiej współpracy może uniemożliwić przekazanie produktu Uczestnikowi, a przez to wzięcia udziału w II Etapie Konkursu,Testerzy który nie zostali zakwalifikowani jako Zwycięzcy Konkursu tj. nie przesłali Opinii o produkcie mają obowiązek zwrotu produktu na pierwszą prośbę Organizatora za pomocą kuriera opłaconego przez Organizatora.

VI. Postanowienia końcowe

32. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przetwarzanych w ramach niniejszego Konkursu jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu i w celach archiwalnych, a także w innych celach, o ile Uczestnik Konkursu wyraził na to wyraźną zgodę.
33. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w zakresie wykonywania uprawnień licencyjnych opisanych w Regulaminie jest także Fundator. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z wykorzystaniem Opinii i Odpowiedzi zgodnie z udzieloną licencją.
34. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
35. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku na adres: Organizatora lub Fundatora.
36. Uczestnik powinien powiadomić Organizatora o zmianie w trakcie trwania Konkursu swojego adresu e-mail lub innych danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
37. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie zostaną poddane anonimizacji.
38. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi w ciągu 30 dni od daty wyłonienia Zwycięzców Konkursu (decyduje data nadania reklamacji drogą listowną na adres Organizatora lub e-mailową na adres: konkurs@gadzetomania.pl). Upływ powyższego terminu nie wyklucza dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze sądowej. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą lub e-mailem, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
39. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
40. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych powodów, niezawinionych przez Organizatora, z zastrzeżeniem, że zmiany w Regulaminie nie będą naruszać praw nabytych przez Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie opublikowana na stronie internetowej Konkursu na 2 dni przed jej wejściem w życie.